Ochrana soukromí

Tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje o návštěvnících pomocí skrytých aplikací ani jiných skriptů. Za účelem získání analytických informací a zajištění funkcionality webových stránek jsou využívány soubory cookies. Neshromažďuji se tak žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím kontaktního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí vámi požadovaných informací a pro účely případné další komunikace nad zakázkou. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využívání služeb na stránkách www.hrabovsky-zdravi.cz může být ze strany poskytovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů návštěvníka ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude poskytovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že nebude sdělovat, převádět či prodávat osobní údaje třetím stranám, ani nakládat s nimi jakýmkoliv jiným způsobem bez souhlasu návštěvníka. Poskytovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku návštěvníka nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Zacházení s informacemi důvěrného charakteru, získanými při vzájemné komunikaci, se řídí specifickými podmínkami a mlčenlivostí. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že nebude zveřejňovat bez souhlasu návštěvníka žádné informace, resp. zveřejní pouze informace návštěvníkem revidované a schválené k publikování. Na www stránkách poskytovatele jsou odkazy na webové stránky třetích subjektů, které umožňují návštěvníkům přístup k dalším informačním zdrojům. Poskytovatel nemůže obsah těchto webových stránek nijak ovlivnit a proto nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných právních subjektů. Pokud návštěvník navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Případná rizika plynoucí návštěvníkovi z používání těchto stránek, jsou zcela na návštěvníkovi a poskytovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.hrabovsky-zdravi.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.