Zásady zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasí návštěvníci/klienti s tím, že poskytovatel Oldřich Hrabovský, Bratří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín, IČ: 10567127 (dále pouze správce), bude zpracovávat jejich osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou osobní údaje zpracovávány?

Správce bude osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly návštěvníky/klienty dobrovolně poskytnuty při zaslání zprávy z kontaktního formuláře, a to zejména v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, případně IP adresa.

K jakému účelu budou osobní údaje zpracovávány?

Správce bude osobní údaje návštěvníků/klientů zpracovávat za účelem zpracování odpovědí nebo pro účely komunikace v souvislosti se zakázkou, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v rámci zaslané zprávy z kontaktního formuláře.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento poskytnutý souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat?

Správce bude osobní údaje návštěvníků/klientů zpracovávat po dobu trvání zakázky nebo jiného podobného vztahu (tj. po dobu plnění smlouvy) a následně po dobu dalších 2 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany návštěvníka/klienta odvolán.Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy je možné tento souhlas odvolat?

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník/klient kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo bude mít přístup ke zpracovávaným údajům?

K osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv ke zpracovávaným údajům. Těmito osobami mohou být zejména správci a poskytovatelé webhostingových a serverových řešení, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem je možné kontaktovat správce?

Správce je možné kontaktovat na e-mailu: olda(@)hrabovsky-zdravi.cz či písemně na adrese správce (Oldřich Hrabovský, Bratří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín, IČ: 10567127). Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti žadatele za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k cizím osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi subjekty údajů a správcem monitorována.

Jaká má návštěvník/klient v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.olda